Algemene voorwaarden VeKaBo

 VeKaBo voorwaarden toeristische plaatsen                                     

     Deze VeKaBo voorwaarden landrecreatie zijn tot stand gekomen in april 2002, in werking per 01-01-2003.
     Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische plaatsen.
     Artikel 1: Definities.
      In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
      a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan e.d.;
      b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt;
      c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
      d. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
      e. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst op de plaats;
      f. gedragsregels:regels omtrent het gebruik van -en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;
      g.geschillencommissie: Het bestuur van de regionale vereniging vallend onder VeKaBo Nederland.
 
      Artikel 2: Inhoud overeenkomst.
 
     1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter
beschikking
de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een
vakantieverblijf
van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.
      2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg
dezelfde afmetingen
en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
      3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte
informatie,
folder(s) en/of ander reclamemateriaal.
      Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid.
 
     1. De recreant zorgt er voor, dat de elektriciteit, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf
aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf
van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteit, gas- en waterinstallatie te controleren
of te laten controleren.
      2.De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het
gevolg zijn
van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
      3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders
dan een
door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.  
      Artikel 4: Onderhoud en aanleg.
       
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
      2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan - behoudens gebruikelijk onderhoud - op het terrein
te graven,
bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes
te plaatsen,
omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, tegelplateaus of andere
voorzieningen
van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen,
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de ondernemer. 
        Artikel 5: Prijs.
          
De overeengekomen prijs is incl. de kosten van gebruik van gas / elektriciteit / water / riool
en andere
bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van te voren anders
is bekend
gemaakt. 
        Artikel 6: Prijswijziging.
         
 Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten
ontstaan
als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant
betreffen,
kunnen deze aan de recreant worden doorberekend. 
       Artikel 7: Betaling.
        
1.De recreant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten, tenzij anders is overeengekomen,

met inachtneming van de afgesproken termijnen.
       2.Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet
- of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te 

          zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
       3.Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of
persoonlijk
overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan
te
maken door binnen 10 dagen na de verzending of overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog
aan zijn betalingsverplichting te voldoen, danwel het geschil voor te leggen aan de G
eschillencommissie
of de bevoegde burgerlijke rechter.
       4.Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt,
heeft ondernemer
het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.
        Artikel 8: Annulering.
        
1.Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij
een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging
gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen
genoemd in artikel 6.
De schadeloosstelling bedraagt:
        - bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15 % van de overeengekomen prijs;
        - bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
        - bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
        - bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
        - bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
      2. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten

          indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en
          er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de
          overeengekomen prijs met een minimum van € 27,50 en een maximum van € 55,-.
       Artikel 9: Gedragsregels.
         
1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer
gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten
en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
       2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels.
       3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en / of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden
en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.
       Artikel 10 : Aansprakelijkheid.
        
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of  schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn
van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
       2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of
(na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voorzover hetgaat
           om schade die aan de contractant of hen kan worden toegerekend.
       3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs
door een aansprakelijkheidsverzekering met een minimum van € 455.000,00 gedekt kan worden.
        
       Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst.
        
     De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode. 
        Artikel 12: Tussentijdse beëindiging door de recreant.
        
    Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode 
          (excl. de kosten voor gebruik gas/elektriciteit/water/riool) verschuldigd. 
        Artikel 13: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie.
         
1.Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden,
de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft
respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer
niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst
met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein
ten spoedigste te verlaten.De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
       2.Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant
dit te doen.
       3.Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij
de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na
          de verwijdering voor te leggen aan de Geschillencommissie.
De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
        Artikel 14: Gebruik door derden.
         
   Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook
aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is
          overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikgeving plaatsvindt,
worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.
          Artikel 15: Incassokosten.
           
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant
in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan,
kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening
worden gebracht.
         Artikel 16: Geschillenregeling. 
           
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen Geschillencommissie is bevoegd van deze 
         geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3 Iaat een en ander op die plaatsen
waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet. 
         2.Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de recreant als door de ondernemer worden voorgelegd
aan de Geschillencommissie.
        3. Onverminderd het bepaalde in de artikel 7 lid 3 en 13 lid 3 wordt een geschil door de Geschillencommissie
slechts in behandeling genomen, indien de recreant zijn klacht eerst binnen twee maanden na het ontstaan
         aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht
aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken
         onder vermelding van namen en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke omschrijving
van het geschil en de eis. Wanneer de recreant  het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, 
         is  de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat hem terzake geen beroep op de gewone rechter meer open.
        4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op klachten over ziekte,
lichamelijk letsel, dood of een geschil dat uitsluitend betrekking heeft op de nietbetaling 

         van een factuur en waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 
        is de ondernemer is bevoegd, als de contractant zijn factuur niet tijdig betaalt, een procedure bij de gewone 
         rechter aanhangig te maken.
        5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie,  neemt de Geschillencommissie dit
geschil
pas in behandeling nadat de recreant binnen een maand schriftelijk heeft verklaard dat hij zich aan de 

        uitspraak van de Geschillencommissie zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-) bedrag
bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.
        6. Als de recreant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit
geschil
pas in behandeling nadat de recreant het aan de ondernemer eventueel verschuldigd (restant-)bedrag
            bij de Geschillencommissie heeft gestort. De recreant moet dit bedrag binnen een maand op een door
de Geschillencommissie aan te geven rekening storten. Als de recreant niet tijdig heeft gestort, wordt
            aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen.
         7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
         Artikel 17: Nakomingsgarantie. 
              
VeKaBo zal de verplichtingen van een lid tegenover de contractant en/of (een van) de groepsleden, hem in  
            een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie afgesproken voorwaarden overnemen, indien de        
            desbetreffende ondernemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde
            termijn is nagekomen. Indien dat advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is
            voorgelegd, wordt dat beroep op de Nakomingsgarantie geschorst totdat het vonnis in kracht van gewijsde is
            gegaan. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de contractant een schriftelijk beroep daarop doet
            bij VeKaBo.
   
               Artikel 18: Wijzigingen.
               
Wijzigingen in de VeKaBo voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met het bestuur van VeKaBo Nederland worden aangebracht.